Algemene voorwaarden

voor "De Multimedia Community rond MAGIX | magix.info " (Stand August 2016)


Geldigheidsgebied


MAGIX Software GmbH, hierna “MAGIX” genoemd, levert de dienst "De Multimedia Community rond MAGIX | magix.info " (hierna "Service") op basis van deze Algemene Voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden").


MAGIX is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden, mits inachtneming van een passende aankondigingstermijn, te wijzigen of aan te vullen. Een dergelijke aankondiging vindt uitsluitend plaats door bekendmaking per e-mail en op het internet op de sites van MAGIX. De wijziging wordt geacht door de klant te zijn geaccepteerd, wanneer deze niet binnen een maand na ontvangst van deze aankondiging tegen de wijziging bezwaar maakt of de overeenkomst opzegt. MAGIX is in geval van bezwaar van de klant gerechtigd tot de opzegging binnen de gestelde termijn. Met de aankondiging van de wijziging wordt de bestaande overeenkomst door MAGIX opgezegd, zulks onder de opschortende voorwaarde dat deze opzegging uitsluitend geldt indien de gebruiker tegen de wijziging bezwaar maakt. MAGIX zal in de kennisgeving van de wijzigingen duidelijk wijzen op de mogelijkheden van bezwaar en opzegging, de daarvoor geldende termijn en de rechtelijke gevolgen, in het bijzonder in geval van achterwege gelaten bezwaar. Afwijkende, tegengestelde of aanvullende algemene voorwaarden worden, zelfs na kennisgeving, geen onderdeel van het contract, tenzij MAGIX uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.


Overeenkomst


De overeenkomst over het gebruik van de service komt tot stand met de acceptatie door MAGIX van de aanmelding van de klant via een afzonderlijke e-mail of door verlening van de prestatie.Registratie, persoonsgebonden informatie van de klant, wachtwoorden


De klant waarborgt dat alle door hem in het kader van het aanbod van de overeenkomst of gedurende de looptijd van de overeenkomst gedane opgaven over zijn persoon en andere voor de overeenkomst relevante gegevens volledig en juist zijn. De klant verplicht zich ertoe MAGIX te allen tijde onverwijld over wijzigingen in die gegevens te informeren; op desbetreffend verzoek van MAGIX dient de klant de gegevens te bevestigen. Bij overtreding is MAGIX gerechtigd de op grond van de overeenkomst te leveren diensten onverwijld te blokkeren en de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.


De klant verplicht zich ertoe de van MAGIX voor de toegang tot haar diensten gekregen wachtwoorden streng geheim te houden en MAGIX onverwijld te informeren zodra hem ter kennis komt dat het wachtwoord aan onbevoegde derden bekend is. Wanneer, door de schuld van de klant, derden door gebruikmaking van de wachtwoorden diensten van MAGIX gebruiken, is de klant ten opzichte van MAGIX aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende rechtstreekse en onrechtstreekse schade. De klant vrijwaart MAGIX onderling voor alle daaruit resulterende aanspraken van derden.


Inhoud, gebruik


MAGIX slaat de bestanden en de informatie (samen, de "inhoud") voor de klant op resp. biedt uitsluitend toegang daartoe. De klant is alleen verantwoordelijk voor publicatie van de door hem op de servers van MAGIX gezette inhoud. De klant waarborgt daarom dat deze niet strijdig zijn met wettelijke verbodsbepalingen, de goede zeden en/of rechten van derden (naam-, merken-, privacy-, auteurs-, gegevensbeschermingsrechten, etc.). Met name verplicht de klant zich ertoe geen ophitsende inhoud te publiceren, niet tot misdrijven op te roepen of instructies daartoe te publiceren en geen toegang te verlenen tot resp. het doorgeven of verspreiden van pornografische, voor de jeugd schadelijke inhoud, alsmede geweld en oorlog verheerlijkende inhoud achterwege te laten.


MAGIX wil met de service geen platform bieden voor politieke activiteiten van ongeacht welke aard of strekking. Het plaatsen van inhoud met betrekking tot politieke activiteiten, zoals in het bijzonder partijbijeenkomsten, demonstraties, folder- of handtekeningenacties, alsmede het afbeelden van politieke symbolen, is daarom niet toegestaan.


De klant mag geen gegevens verzenden of op een gegevensdrager van MAGIX opslaan, die door hun aard, hoedanigheid (bijv. virussen) of grootte voor vermeerdering (bijv. spamming) geschikt zijn of de bestendigheid of de werking van het rekencentrum of het gegevensnetwerk van MAGIX in gevaar kunnen brengen.


De klant verplicht zich er verder toe geen software, bestanden, informatie of andere inhoud via de diensten van MAGIX te betrekken, te installeren, te gebruiken, uit te voeren of beschikbaar te stellen waarvoor hij niet over de vereiste rechten beschikt of die de rechten van derden, in het bijzonder nationale of internationale auteursrechten of beschermingsrechten van bedrijven, zoals merken, wettelijk beschermde modellen of patenten, of privacyrechten van derden schenden, noch zich toegang te verschaffen tot informatie die niet voor eindgebruikers is bestemd.


De klant verplicht zich ertoe het in gevaar brengen van de dienstverlening en de systeemveiligheid van het netwerk van MAGIX of daarmee verbonden netwerken, of het ontduiken van veiligheidsvoorschriften ("hacking", "cracking") achterwege te laten en de levering van diensten niet te beïnvloeden ("Denial of Service Attacks").


De klant verplicht zich ertoe ingrepen in het netwerk van MAGIX of ermee verbonden netwerken achterwege te laten en geen wijzigingen in de fysieke of logische structuur van de software of de bedrijfssystemen aan te brengen en geen instellingen, software of andere maatregelen te gebruiken, die tot dergelijke wijzigingen kunnen leiden. De klant dient het onderzoeken van veiligheidsvoorzieningen (op alle systemen, netwerken, hosts, accounts of andere deelsystemen) van MAGIX, van klanten van MAGIX of van andere gebruikers van het internet op veiligheidslekken ("Port-Scan") achterwege te laten.MAGIX is gerechtigd, bij een overtreding van de klant van de genoemde verbodsbepalingen, het opnemen van inhoud te weigeren, de sites en daarop gerichte verwijzingen onmiddellijk te verwijderen en/of de overeenkomst op staande voet op te zeggen. Aanspraak op schadevergoeding van de zijde van de klant is met betrekking hiertoe uitgesloten. MAGIX aanvaardt hierbij geen controleplicht.


Bij overtreding door de klant van bovengenoemde verbodsbepalingen is de klant bovendien ten opzichte van MAGIX aansprakelijk voor vergoeding van alle daaruit ontstane directe en indirecte schade. De klant vrijwaart MAGIX onderling voor alle uit deze overtredingen resulterende aanspraken van derden.


Gebruiksrechten, aanduidingsplicht


Als de klant zijn inhoud in een MAGIX Community plaatst, verklaart hij zich automatisch akkoord dat zijn inhoud voor iedereen toegankelijk is en mag worden gebruikt. Gebruik van de inhoud door derden voor andere dan privédoeleinden is echter uitdrukkelijk uitgesloten. Daarnaast verstrekt de klant MAGIX het recht om zijn inhoud samen met een MAGIX Community op de internetaanwezigheid van MAGIX te gebruiken.


Dienstverlening


MAGIX verleent de klant een enkelvoudig, niet overdraagbaar recht om gedurende de looptijd van de overeenkomst gebruik te maken van de service.


Voor zover de klant voor de vormgeving van de service op grafieken of inhoud van MAGIX teruggrijpt of voorbeelden van MAGIX gebruikt, bezit en krijgt hij geen rechten op de grafische vormgeving van de gebruikersinterface. Dit omvat tevens alle tekens en logo’s van MAGIX.


Waarborg


MAGIX waarborgt een bereikbaarheid van gemiddeld 98% per jaar van zijn servers. Uitzondering hierop zijn tijden, waarin de server op grond van technische of andere problemen waarop MAGIX geen invloed heeft (overmacht, schuld van derden etc.) via het internet niet bereikbaar is. MAGIX kan de toegang tot de diensten beperken, indien de beveiliging van het net, de instandhouding van de integriteit van het netwerk - in het bijzonder het vermijden van ernstige storingen in het netwerk - de software of de opgeslagen gegevens dit vereisen.


Verder wordt gewaarborgd, dat de service overeenkomt met de wezenlijke functioneringsomschrijvingen. Een waarborg voor de weergave van de inhoud wordt niet gegeven. De klant dient eventuele gebreken, met vermelding van eventueel weergegeven foutmeldingen, schriftelijk te melden. Van de waarborg uitgesloten zijn in principe fouten die, als gevolg van invloeden van buitenaf, bedieningsfouten of niet door MAGIX uitgevoerde wijzigingen, aanvullingen, aan- of uitbouw, reparatiepogingen of andere manipulaties ontstaan.


Rechten van derden


MAGIX zal de klant vrijwaren voor alle gerechtvaardige aanspraken van derden die berusten op een eventuele schending van een beschermings- of auteursrecht door MAGIX in de Bondsrepubliek Duitsland, wanneer de klant MAGIX van zulke aanspraken onverwijld schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en MAGIX alle technische en juridische afweermaatregelen en schikkingsonderhandelingen voorbehouden blijven. Voornoemde verplichtingen van MAGIX vervallen wanneer aanspraken van derden daarop berusten dat de schending wordt veroorzaakt door een handeling van de klant, in het bijzonder door plaatsing van inhoud door de klant in de betreffende service.


Aansprakelijkheid


MAGIX slaat de gegevens op voor de klant resp. brengt alleen de toegang tot stand. MAGIX aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de inhoud.


MAGIX is alleen dan aansprakelijk voor door haar of haar plaatsvervangers veroorzaakte schade door lichte nalatigheid – ook buiten de overeenkomst – voor zover een verplichting wordt geschonden waarvan de nakoming voor het bereiken van het doel van de overeenkomst essentieel is (hoofdverplichting) alsook in gevallen van dood, lichamelijk letsel en aantasting van de gezondheid. Bij schending van een hoofdverplichting blijft de aansprakelijkheid beperkt tot zulke schade waarvan met het ontstaan in het kader van de voorliggende overeenkomst op een typische wijze gerekend kan worden, voor zover niet opzet of grove nalatigheid gegeven zijn of wegens dood, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid dwingende aansprakelijkheid bestaat. De aansprakelijkheid volgens de wet op aansprakelijkheid voor producten blijft onverlet.


MAGIX is niet aansprakelijk voor door de klant beheersbare schade resp. schade die de klant door het nemen van in redelijkheid van hem te verwachten maatregelen had kunnen voorkomen. Bij verlies van gegevens is MAGIX alleen aansprakelijk tot een bedrag van bij beschikbaarheid van veiligheidskopieën vereiste reconstructiekosten. De klant wordt er hierbij uitdrukkelijk op gewezen, dat hij zelf verantwoordelijk is voor het op regelmatige tijden en in voldoende mate maken van veiligheidskopieën. Voor verloren gegevens levert MAGIX daarom geen vervanging.


MAGIX stelt alles in het werk om alle klanten met de zorgvuldigheid die in de branche gebruikelijk is te beschermen. In geen geval kan MAGIX echter aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van gegevensspionage, aanvallen van hackers, gebrekkige hard- of software of overmacht.


Omkering van de bewijslast ten nadele van de klant is met de hiervoor staande bepalingen niet verbonden.


MAGIX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat doordat derden de auteursrechten van de klant op de geplaatste inhoud schenden.


MAGIX distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van alle sites waarop directe of indirecte verwijzingen (zgn. links) uit het aanbod van MAGIX staan. MAGIX aanvaardt voor deze inhoud en sites geen aansprakelijkheid. Voor de inhoud van deze sites zijn de aanbieders van de desbetreffende sites zelf verantwoordelijk.


Gegevensbescherming


Persoonsgebonden gegevens van de klant worden door MAGIX gedurende de looptijd van de overeenkomst zonder andersluidende uitdrukkelijke toestemming uitsluitend ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst, inclusief de afrekening, verzameld, verwerkt en gebruikt. Het verzamelen, het gebruik en de verwerking van gegevens geschiedt elektronisch. Meer gedetailleerde informatie hierover vindt u in onze verklaring omtrent privacybescherming.


Looptijd van de overeenkomst en opzegging


De overeenkomst heeft een onbepaalde duur en kan door beide partijen op ieder moment worden opgezegd. Het recht tot opzegging op staande voet blijft onverlet. MAGIX is met name gerechtigd tot opzegging op staande voet, indien


  • de klant bij de registratie onjuiste gegevens heeft verstrekt,
  • de klant zijn bij het aangaan van de overeenkomst opgegeven adres wijzigt en hij MAGIX niet binnen 14 dagen ongevraagd zijn nieuwe adres meedeelt,
  • de klant in strijd handelt met de in deze gebruiksbepalingen opgestelde richtlijnen aangaande de door de klant gebruikte inhoud,

Bij opzegging om bijzondere redenen is MAGIX gerechtigd de service, en eventueel de inhoud van de klant, onmiddellijk te blokkeren.


Slotbepalingen


Voor de rechtsverhoudingen tussen de klant en MAGIX geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomst zullen, indien de klant koopman is, of juridisch persoon van het openbaar recht, of publiekrechtelijk fonds, of niet onder jurisdictie van een Duitse rechtbank valt, uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Berlijn. MAGIX is daarenboven gerechtigd tot procesvoering tegen de klant bij de bevoegde rechtbank in diens woonplaats.